Tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot

 Nämä käyttöehdot koskevat Savonlinja-palvelun tarjoamista ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”).

Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Savonlinja-palvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Savonlinja-palvelua.

Savonlinja-palvelun tarkoitus on tarjota Savonlinja Oy:n ja sen kumppaneiden liikennöimiä bussivuoroja ja -matkoja sekä helpottaa aikataulujen hakua ja matkalippujen ostamista.

Rekisterinpitäjä:

Savonlinja Oy 
Y-tunnus: 0165069–7
Osoite: Prikaatinkatu 3 A, 50500 MIKKELI
Puhelin: 015 7600 700

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:
Sähköpostitse: [email protected]
Postitse: Savonlinja/Tietosuoja, Prikaatinkatu 3 A, 50100 MIKKELI
Puhelimitse: 0456130011

 

1. Savonlinja-palvelu ja sen käyttö

1.1 Savonlinja-palvelu koostuu yrityksen verkkosivustosta ja näitä käyttöehtoja sovelletaan kokonaisuudessaan Savonlinjan verkkosivustossa sekä uutiskirjeen tilauksessa, jollei erikseen toisin todeta.

1.2 Savonlinja-palvelusta on mahdollista etsiä Palveluntarjoajan tarjoamia bussiyhteyksiä ja niiden aikatauluja ja siirtyä lipun ostoon, etsiä tietoa yrityksestä sekä olla siihen yhteydessä (”Käyttötarkoitus”). Palvelussa voi myös varata matkoja (tilausajot), antaa asiakaspalautetta tai tilata uutiskirjeen. Savonlinja-palvelua saa käyttää ainoastaan Käyttötarkoituksen mukaisessa tarkoituksessa ja näiden käyttöehtojen sallimassa laajuudessa.

1.3 Käyttämällä Savonlinja-palvelua Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.

1.4 Asiakas vakuuttaa hyväksyvänsä Savonlinja-palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.

1.5 Savonlinja-palvelu on pääasiallisesti saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina, mutta palvelussa voi aika ajoittain esiintyä ylläpitokatkoja, joista Palveluntarjoaja ei ole velvollinen Asiakasta erikseen etukäteen tiedottamaan. Asiakas vastaa itse Savonlinja-palvelun käytön edellyttämistä Internet- ja datayhteyksistä sekä laitteista eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden saatavuudesta, käytettävyydestä tai soveltuvuudesta tarkoitukseen.

 

2. Hinnat, maksut, maksaminen ja matkalippujen ostaminen sekä vaihtaminen

2.1 Savonlinja Oy:n vuoroille matkaliput asiakas voi halutessaan ostaa etukäteen Matkahuollon verkkokaupasta tai mobiilisovelluksesta. Tällöin asiakas sitoutuu noudattamaan Matkahuollon tietosuoja-asetuksia asiakastietojen käsittelyyn ja matkalipun ostoon, maksamiseen ja vaihtamiseen liittyvissä asioissa. Matkahuollon tietosuojaselosteet löydät täältä: https://www.matkahuolto.fi/tietosuoja.

2.2 Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää Savonlinja-palvelussa olevia matkalippujen hintojaan. Matkalippujen hinnat ja mahdolliset palvelumaksut eritellään kulloinkin Savonlinja-palvelussa.

2.3 Savonlinja Oy’n vuoroille voi ostaa alennuksiin oikeuttavia lippuja, mutta Asiakkaan on pystyttävä todistamaan kuljettajalle matkan alkaessa alennukseen oikeuttavat todistukset: opiskelijakortti, eläkeläiskortti tai henkilöllisyystodistus. Mikäli Asiakas ei pysty todentamaan oikeutta alennukseen tulee Asiakkaan maksaa alennuslipun ja todellisen normaalihintaisen lipun hinnan erotus.

 

3. Käyttöehtojen lakkaaminen

3.1 Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

3.2 Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa nämä käyttöehdot hyväksymällä syntyneen sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Savonlinja-palvelua. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, niin mahdollisia suoritettuja maksuja ei palauteta.

3.3 Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot pyytämällä Palveluntarjoajaa poistamaan asiakasprofiilinsa. Jos Asiakas em. tavalla purkaa tämän, nämä käyttöehdot hyväksymällä syntyneen, sopimuksen, Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, joiden säilyttämiseen sillä on oikeus tai velvollisuus lain tai viranomaismääräyksen nojalla.

3.4 Mikäli Asiakas käyttää Savonlinja-palvelua ilman kappaleessa 5 määriteltyä asiakasprofiilia, nämä käyttöehdot ovat voimassa kunkin käyttötapahtuman ajan, jollei käyttöehtojen voimaan jäämisestä muualla näissä käyttöehdoissa toisin sovita.

3.5 Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

 

4. Asiakasprofiili, henkilötiedot ja niiden käsittely

4.1 Savonlinja-palvelussa Asiakas voi luoda itselleen asiakasprofiilin, jonka tarkoituksena on Savonlinja Oy’n uutiskirjeen tilaaminen. Asiakasprofiilin luominen on vapaaehtoista ja Asiakasprofiliin luoneiden Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan seuraavia ehtoja ja Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä mukaanlukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta: 

4.1.1. Asiakasprofiiliin tallennetaan Asiakkaasta ainoastaan Savonlinja-palvelun käytön kannalta välttämättömät tiedot, joita ovat Asiakkaan sähköpostiosoite. Tietolähteenä on Asiakas itse. 

4.1.2. Asiakkaan tietoja käsitellään Savonlinja-palvelussa palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömässä laajuudessa. Asiakasprofiilin tietoja voidaan Asiakkaan suostumuksella käyttää Palveluntarjoajan mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on mahdollista peruuttaa. Palveluntarjoaja voi käyttää Asiakasprofiilin tietoja tilastointia koskeviin tarkoituksiin.

4.1.3. Palveluntarjoaja huolehtii Savonlinja-palvelun suojaamisen kannalta riittävistä ja kulloinkin ajanmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä kuten palvelinten pitämisestä palomuureilla suojatussa ympäristössä ja henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä ja toimenkuvansa vuoksi tarve käsitellä tietoja. 

4.1.4. Palveluntarjoaja voi käyttää Savonlinja-palvelun toimittamiseen alihankkijoita ja kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja. Asiakasprofiiliin tallennetut tiedot voidaan Savonlinja-Palvelussa siirtää palvelun toimittamisen ja tarjoamisen aikana EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, jolloin Palveluntarjoaja huolehtii, että sillä on voimassa kulloisenkin tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset henkilötietojen siirtoon sovellettavat vakioehdot. Asiakasprofiilin henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa.

4.1.5. Asiakasprofiiliin tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin Asiakas on rekisteröityneenä Savonlinja-palvelussa. Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista ja Asiakasprofiilin poistamista. Pyyntöjen yhteydessä Asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

4.2. Tilausajon tarjouspyynnön voi lähettää ilman asiakasprofiilin luontia Savonlinja-palvelun verkkosivustolla. Myös palautteen antaminen on mahdollista ilman asiakasprofiilin luomista. Näistä toimenpiteistä tallentuvat asiakkaan nimi, sähköposti ja puhelinnumero. 

4.3. Ilman Asiakasprofiilin luomista annettuja henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan palvelun toimittamisen kannalta välttämättömän ajan ja kuitenkin enintään (12) kuukautta kulloisenkin palvelun toimittamisen jälkeen, jollei Asiakas ole antanut erillistä lupaa mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on mahdollista peruuttaa ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

 

5. Immateriaalioikeudet

Savonlinja-palvelu sisältää Savonlinja Oy:n ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla. Asiakas saa hyödyntää Savonlinja-palvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia vain palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa.

 

6. Ongelmatilanteet ja vahingonkorvaukset

6.1. Merkitse matkatavarat nimilapulla. Matkatavaroiden katoamis- ja vahingoittumistapauksissa vastuumme on rajoitettu siten, että korvaamme enintään 20 euroa/kg (Tiekuljetussopimuslaki 23.3.1979/345 32§).

6.2. Varaamme oikeuden Force Majeure -syistä (ylivoimaisista esteistä) johtuviin myöhästymisiin ja peruuntumisiin. Emme ole liikenteessä yksin, emmekä voi yksin vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen. Liikennetilanteet voivat aiheuttaa mahdollisen viivästymisen.

6.3. Tavoitteemme on, että asiakkaidemme jatkoyhteydet onnistuvat. Vaihtoyhteydet tulee varmistaa ennen matkan varaamista tai ennen matkan aloittamista. Kuljettajalta saa lisätietoa vaihtoyhteyksistä. Savonlinja vastaa jatkoyhteyksistä, jotka löytyvät yhtiön aikatauluista. Näissä vaihtoyhteyksissä yhtiön tulee olla vähintään toisen yhteysvälin suorittaja. Asiakkaan on hyvä huomioida, että muut liikennöitsijät ja muiden joukkoliikennemuotojen jatkoyhteydet eivät valitettavasti aina jää odottamaan mahdollisesti myöhässä olevia linja-autovuoroja.

6.4. Mikäli asiakas on itse tehnyt matkaketjun eri vuoroja yhdistelemällä, ei Savonlinja Oy vastaa katkenneista jatkoyhteyksistä, eikä niistä aiheutuneista lisäkuluista. Asiakkaan tulee ennen matkaa (tai ennen matkan varaamista) varmistaa vaihtoyhteyden toimivuus tällaisissa tapauksissa. Vaihtoyhteydestä on aina ilmoitettava kuljettajalle ennen matkan alkua. Mahdollisissa ongelmatilanteissa yhtiö antaa jatko-ohjeet.

6.5. Matkustajan on omalta osaltaan pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan ja ongelmatilanteissa otettava heti yhteyttä linja-autoyhtiöön. Asiakkaan omatoimisesti tilaamat palvelut ongelmatilanteissa ovat asiakkaan vastuulla ja asiakas vastaa itse tilaamiensa jatkoyhteyksien kustannuksista. Toivomme, että asiakkaamme ottavat tämän huomioon suunnitellessaan matkaa, johon sisältyy jatkoyhteys.

6.6. Ulkomaan matkustamiseen liittyvissä asioissa asiakkaan tulee tarkistaa vaadittavat matkustusasiakirjat hyvissä ajoin ennen matkaa. Paikkavaraus on pakollinen. Asiakkaan puutteellisista matkustusasiakirjoista aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas itse ja yritykselle aiheutuvista mahdollisista rangaistusmaksuista voidaan periä asiakkaalta korvauksia jälkikäteen.

 

7. Muut ehdot

7.1 Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita Savonlinja-palvelun tuottamisessa ja se voi hyödyntää Savonlinja-palvelun toimittamiseen alihankkijaa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Savonlinja-palvelun tarjoamisesta määräytyy tämän sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.

7.2 Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan.

7.3 Savonlinja-palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Savonlinja-palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa ja Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu.